Sıkca Sorulan SorularSIKCA SORULAN SORULAR İŞÇİ İŞLEMLERİ?
 
SORU ANT BAŞKANLIĞINDA İŞÇİ ALIM İŞLEMLERİ NASIL YAPILMAKTADIR?
SORU Başkanlığımıza işçi alımları Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü ve Maliye Bakanlığının vize işlemi alındıktan sonra, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılmaktadır. İşçi alım talepleri yönetmelik gereğince Türkiye İş Kurumu tarafından internet aracılığıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. Durumları, Türkiye İş Kurumunca yayımlanan işçi alım ilanında belirlenen şartlara (yaş,tahsil,meslek, askerlik durumu vb.) uygun olan şahısların Türkiye İş Kurumu birimlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
SORU ANT BAŞKANLIĞINDA ÖZÜRLÜ İŞÇİ ALIMI NASIL YAPILMAKTADIR?
SORU Özürlü işçi alımları , "Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılmaktadır. İşçi alım talepleri yönetmelik gereğince Türkiye İş Kurumu tarafından internet aracılığıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. Durumları, Türkiye İş Kurumunca yayımlanan işçi alım ilanında belirlenen şartlara (yaş,tahsil,meslek, askerlik durumu vb.) uygun olan şahısların Türkiye İş Kurumu birimlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
SORU ANT BAŞKANLIĞINDA TERÖR MAĞDURU İSTİHDAMI NASIL
YAPILMAKTADIR?
SORU Terör Mağduru İstihdamı, Kamu Kurumlarının terör mağduru çalıştırma zorunluluğu,3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun EK-1 nci Maddesi (B) fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, terör mağduru kadrolarına atamalar doğrudan İçişleri Bakanlığınca yapılmaktadır.
SORU ANT BAŞKANLIĞINDA ESKİ HÜKÜMLÜ İSTİHDAMI YAPILIYOR MU?
SORU ANT Başkanlığı ve bağlı işyerleri eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğünden muaftır.
SORU GÜNLÜK VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?
SORU

1) Normal çalışma süresi günde 8, haftada 5 gün ve 40 saattir.

Haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde dört aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Bu fıkraya göre uygulama yapılması konusunda tarafların anlaşması gerekir.

2) Vardiyaya bağlı işçilerin çalışma süresi, günde 7,5 saat, haftada 6 gün ve 45 saattir.

3) Günlük işbaşı, öğle dinlenmesi ve iş bitiş saatleri işbu madde hükümlerine uygun olarak bir cetvel halinde düzenlenir ve bütün işçilerin görebileceği bir yere asılır. İşbu cetvelde iş icabı yapılması gereken zaruri değişikliklerde en az üç gün önceden aynı şekilde ilân edilir. İşbu cetvellerin düzenlenmesi ve değiştirilmesinde sendika temsilcileri de hazır bulunur. Acil hallerde ise bir gün önceden haber verilir.

SORU İŞÇİLERİN İŞE GİRİŞ ÜCRETLERİ NASIL BELİRLENMEKTEDİR?
SORU

İşçiler yevmiyeleri işe giriş grup/derecelerine göre belirlenmektedir.

Grup, işçinin atandığı kadroya göre belirlenmektedir.

Başteknisyen ve Teknisyenler : 2 Grup

Kalifiye İşçi ve Şoförler : 3 Grup

İşçi : 4 Grup

Derece, işçinin işe alınıştaki tahsil durumuna göre belirlenmektedir.

İlköğretim mezunlar : birinci ücret derecesinden

Lise ve dengi okul mezunları : ikinci ücret derecesinden

2,3 ve 4 yıllık yüksek okul mezunları : üçüncü ücret derecesinden

işe alınırlar.

Ücret yevmiyesi; işçinin bulunduğu grup ve derecesinin ücret cetvelindeki karşılığıdır.

SORU İŞÇİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENMEKTEDİR?
SORU Kamu işçilerin ücret zamları; İşçi konfederasyonları ile hükümet arasında imzalanan Kamu Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü Anlaşması hükümlerine göre belirlenmektedir.
SORU İŞÇİLERE SAĞLANAN MALİ VE SOSYAL HAKLAR NELERDİR?
SORU

Başkanlığımızda görevli işçi personele;

6772 sayılı Kanun hükümlerine göre yılda 52 günlük ücret tutarında ilave tediye ödemesi,

Sendikaya üye olan işçilere 60 günlük ücretleri tutarında akdi ikramiye ödemesi

İşçilere Sosyal Yardım Ödemesi (2012 1.altı ayı için 149,35 tl) yapılmaktadır.

Yemek Yardımı : Ayni ve nakdi olarak uygulanmaktadır. Nakdi tutar 2012 yılı 1.altı ay için 4,50 tl )

Giyim Yardımı : Yazlık ve kışlık iş elbisesi ve yazlık ve kışlık ayakkabı verilir.

Vasıta yardımı : İşçilerin işyerlerine gidip gelmeleri için işverence vasıta temin edilir. Edilemediği takdirde yol ücreti ödenir.

SORU İŞÇİLERİN TERFİ İŞLEMLERİ NASIL YAPILMAKTADIR?
SORU İşçilerin terfileri, bulunduğu grup ve derecedeki bekleme süresini doldurmalarına bağlıdır.
SORU İŞE ALINIŞTAKİ ÖĞRENİM DURUMUNDAN BİR ÜST ÖĞRENİMİ BİTİREN
İŞÇİLER TERFİ İŞLEMİNE HAK KAZANIR MI?
SORU Toplu İş Sözleşmesinde bir üst öğrenimi bitiren işçilere terfi işlemi yapılamamaktadır.
SORU YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ NE KADARDIR?
SORU

İşçilerin yıllık ücretli izin süreleri Toplu İş Sözleşmesinin 54.maddesinde belirlenmiştir.Buna göre;

– 1 yıldan 5 yıla kadar kıdemi olanlara yılda 20 işgünü,
– 5 yıldan 15 yıla kadar kıdemi olanlara yılda 25 işgünü,
– 15 yıldan fazla kıdemi olanlara yılda 30 işgünü, yıllık ücretli izin verilir.

Ayrıca, ailesi efradı (ana, baba, eş ve çocukları) Belediye hudutları haricinde ikamet edenlere gidiş geliş yol süresi kadar isteği halinde ücretsiz yol izni verilir.

SORU İŞÇİNİN MAZERET İZNİ VARMI DIR?
SORU

İşçilerin ücretli mazeret izinleri Toplu İş Sözleşmesinin 55 maddesinde sayılmıştır.
1- Evlenme halinde 7 işgünü,
2- Ana veya babanın, karı veya kocanın, kardeş ve çocukların ölümü halinde 3 işgünü, kayınpeder, kayınvalidenin ölümü halinde 2 gün (İl hudutları dışında ise gidiş-geliş süresi olarak 2 gün yol izni verilir.)
3- Eşinin doğum yapması halinde 3 gün,
4- Kadın işçinin doğum yapması halinde yasal istirahat süresi kadar,
5- İşçinin ikamet ettiği ya da kendisinin veya eşinin mülkiyetinde olan gayrimenkullerin yangın, sel, zelzele ve diğer doğal felâketlere uğradığı hallerde hasarın derecesine göre 3-10 gün,
6- İşçinin mazeretini belirtir müracaatı üzerine ayda bir gün, yılda 10 günü geçmemek üzere mazeret izni verilebilir. İşbu mazeret izni için ayrıca bir belge istenmez. Bu izinler yarım günden aşağı kullandırılamaz.
7- İşçinin anne, baba, eş ve çocuklarının muayene ve tedavileri için hastanın ikamet ettiği il sınırları dışında bir hastaneye SGK’nın sigortalı adına sağlık hizmeti satın aldığı hastahaneler, Devlet ve Üniversite Hastaneleri hekimlerince refakatçi nezdinde gönderildiğinin belgelenmesi kaydıyla işçiye bir defada bir günden az olmamak ve yılda toplam beş işgününü geçmemek üzere ücretli refakatçi izni verilir.